Instrukcja likwidacji szkód NNW

KLASA IV

Wymagania edukacyjne

w oparciu o: dr T. Maćkowski „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Osiągnięcia ucznia:
Rozdział : Ja i moje otoczenie
•    dostrzega niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka,
•    wymienia potrzeby ludzkie: naturalne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, szacunku, samorealizacji,
•    przedstawia rolę rodziny w życiu człowieka,
•    opowiada o swojej rodzinie, w tym o zajęciach i zainteresowaniach jej członków,
•    określa różnice między modelem rodziny sprzed stu lat a modelem rodziny współczesnej,
•    omawia funkcjonowanie samorządu szkolnego,
•    podaje podstawowe prawa i obowiązki ucznia,
•    proponuje sposoby rozwiązania wybranego konfliktu z najbliższego otoczenia,
•    tłumaczy, czym jest ojczyzna i „mała ojczyzna”,
•    porównuje patriotyzm z patriotyzmem lokalnym,
•    wyjaśnia pochodzenie nazwy Polska,
•    wskazuje elementy łączące przedstawicieli narodu polskiego,
•    opisuje polskie symbole narodowe,
•    wymienia najważniejsze polskie święta narodowe i objaśnia ich znaczenie,
•    odnajduje na mapie miejscowość, w której mieszka,
•    podaje nazwy mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce,
•    umiejscawia na mapie główne skupiska polonii na świecie.
Rozdział: Z historią na ty
•    wyjaśnia, czym zajmuje się historia,
•    odróżnia przeszłość od teraźniejszości i przyszłości,
•    wskazuje przyczynę i skutek wydarzenia historycznego oraz określa ich wzajemną relację,
•    podaje przykłady źródeł materialnych i niematerialnych,
•    charakteryzuje archeologię jako naukę pomocniczą historii,
•    na podstawie pamiątek po przodkach formułuje wnioski dotyczące historii rodziny,
•    tłumaczy, dlaczego pamiątki rodzinne należy otaczać szczególną troską,
•    tworzy drzewo genealogiczne własnej rodziny.
Rozdział: Czas i mapa w historii
•    porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,
•    określa, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie,
•    umieszcza daty wydarzeń na osi czasu,
•    układa chronologicznie epoki historyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność,
•    odczytuje informacje z osi czasu i zaznacza na niej daty wydarzeń,
•    interpretuje mapę historyczną, korzystając z symboli umieszczonych w legendzie.
Rozdział: Z najdawniejszych dziejów
•    wyjaśnia, w jaki sposób umiejętność rozpalania ognia zmieniła życie ludzi,
•    tłumaczy, jak mieszkali i czym się żywili ludzie pierwotni,
•    opisuje życie grupy ludzi pierwotnych, opisuje zajęcia jej członków,
•    odpowiada, na czym polega różnica między koczowniczym a osiadłym trybem życia,
•    wyjaśnia, co umożliwiło człowiekowi zmianę  trybu życia z koczowniczego na osiadły,
•    wymienia pierwsze narzędzia i rodzaje broni oraz określa, z czego były wykonane,
•    odnajduje na mapie Mezopotamię, Tygrys, Eufrat, Nil, Egipt,
•    nazywa najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne ludów Mezopotamii,
•    tłumaczy, w jaki sposób było zorganizowane państwo faraonów,
•    wymienia różne rodzaje pisma,
•    określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie dla rozwoju cywilizacji.
Rozdział: W starożytnej Grecji
•    wskazuje na mapie starożytną Grecję i Ateny,
•    wymienia najważniejsze zajęcia Greków,
•    wyjaśnia, na czym polegała demokracja ateńska,
•    tłumaczy, czym różni się tragedia od komedii,
•    nazywa najważniejszych greckich bogów,
•    opowiada, jak Grecy wyobrażali sobie bogów,
•    wyjaśnia, czym były mity i jaką rolę pełniły w życiu Greków,
•    opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich,
•    porównuje igrzyska antyczne ze wsól czesnymi olimpiadami.
Rozdział: W starożytnym Rzymie
•    wskazuje na mapie Italię i Rzym,
•    charakteryzuje ustrój republiki rzymskiej,
•    opowiada, w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie,
•    opisuje wyposażenie rzymskiego legionisty,
•    prezentuje najważniejsze osiągnięcia Rzymian,
•    wyjaśnia, co oznacza powiedzenie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”,
•    tłumaczy, jakie znaczenie miało prawo rzymskie w starożytności i jaką rolę odgrywa współcześnie,
•    omawia główne założenia religii chrześcijańskiej.


Kryteria oceniania osiągnięć uczniów
 Aby uzyskać ocenę:
• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych;
• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu;
• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel;
• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów
historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy;
• celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą
ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rozumie i nie stosuje podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii starożytnej; na lekcjach nie wykazuje aktywności, nie odrabia większości prac domowych, do zajęć nie jest przygotowany, stan jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.Skala procentowa na poszczególne oceny:
90 – 100%      ocena  bardzo dobra
76 – 89%        ocena dobra
56 – 75%       ocena dostateczna
40 – 55%       ocena dopuszczająca
0 – 39%         ocena niedostateczna

Ocena niedostateczna: uczeń większość prac kontrolnych zaliczył poniżej 50% wymaganej liczby punktów; nie rozumie i nie stosuje podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii starożytnej; na lekcjach nie wykazuje aktywności, nie odrabia większości prac domowych, do zajęć nie jest przygotowany, stan jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

Ocena dopuszczająca: uczeń większość prac kontrolnych zaliczył w przedziale 50-62% przewidzianej liczby punktów; zna i stosuje część podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii starożytnej; na lekcjach wykazuje niską aktywność, z pomocą nauczyciela i grupy jest w stanie wykonać zadanie o niewielkim stopniu trudności, odrabia prace domowe i do zajęć jest przeważnie przygotowany, jego wiedza i umiejętności wykazują braki, ale nie uniemożliwiają mu kontynuacji nauki w klasie programowo wyższej.

Ocena dostateczna: uczeń większość prac kontrolnych zaliczył w przedziale 63-75% wymaganej liczby punktów, zna i stosuje większość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii starożytnej; na lekcjach wykazuje przeciętną aktywność; chętnie pracuje w grupie, z pomocą nauczyciela lub samodzielnie jest w stanie wykonać zadania o przeciętnym stopniu trudności; odrabia prace domowe, do zajęć w większości jest przygotowany, jego wiedza i umiejętności wykazują braki, ale uczeń aktywnie dąży do ich wyrównania.

Ocena dobra: uczeń większość prac kontrolnych zaliczył w przedziale 76-88% wymaganej liczby punktów, zna i stosuje zestaw pojęć historycznych w wypowiedzi ustnej i pisemnej, na lekcjach wykazuje wysoką aktywność, w grupie pracuje twórczo – potrafi rozwiązywać problemy i wykonywać ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, samodzielnie pozyskuje wiedzę historyczną z różnych źródeł informacji, odrabia prace domowe, do zajęć jest przygotowany, jego wiedza i umiejętności wykazują niewielkie braki.

Ocena bardzo dobra: uczeń większość prac kontrolnych zaliczył w przedziale 89-100% wymaganej liczby punktów, zna i stosuje pełny zestaw pojęć historycznych, rozumie procesy historyczne i dostrzega związki przyczynowo – skutkowe wydarzeń historycznych; na lekcjach wykazuje bardzo wysoką aktywność; jest liderem grupy, w której pracuje – potrafi rozwiązywać nietypowe problemy i wykonywać zadania o wysokim stopniu trudności; pozyskuje wiedzę historyczną z różnych źródeł informacji, odrabia prace domowe i inne prace zlecone przez nauczyciela, do zajęć jest przygotowany, jego wiedza i umiejętności nie wykazują braków.

Ocena celująca: jak na ocenę bardzo dobrą, a nadto: bierze udział w konkursach o tematyce historycznej (różnych szczebli) i odnosi sukcesy, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza wymogi programu nauczania, wykazuje zainteresowania historią.
 

KLASA V

Wymagania edukacyjne
w oparciu o: dr T. Maćkowski „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Osiągnięcia ucznia:

Rozdział : Polska pierwszych Piastów
• nazywa plemiona polskie i wskazuje na mapie zamieszkiwane przez nie tereny;
• omawia genezę państwa polskiego;
• wyjaśnia, jakie korzyści uzyskała Polska w wyniku przyjęcia chrześcijaństwa;
• charakteryzuje postać świętego Wojciecha;
• wymienia postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego;
• określa, kto i kiedy został pierwszym królem Polski;
• wylicza osiągnięcia Bolesława Chrobrego.

Rozdział: Społeczeństwo średniowiecza
• określa, jaką rolę odgrywał Kościół w średniowiecznym społeczeństwie;
• porównuje styl romański ze stylem gotyckim;
• opisuje wygląd zamku oraz funkcje jego poszczególnych elementów;
• wymienia elementy rycerskiego uzbrojenia;
• omawia kolejne etapy w karierze rycerza;
• charakteryzuje wygląd średniowiecznego miasta;
• wskazuje różnice między miastem a wsią w okresie średniowiecza – z uwzględnieniem charakteru
zabudowy oraz zajęć mieszkańców.

Rozdział: Polska i Krzyżacy
• odnajduje na mapie państwo krzyżackie, Prusy, Pomorze Gdańskie, Grunwald i Malbork;
• podaje przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski;
• omawia panowanie Władysława Łokietka i określa jego rolę w zjednoczeniu państwa polskiego;
• wskazuje na mapie terytorium państwa polskiego w XIV wieku;
• przedstawia reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego;
• ocenia politykę Kazimierza Wielkiego;
• wyjaśnia, dlaczego doszło do zawarcia unii polsko-litewskiej;
• wymienia postanowienia I i II pokoju toruńskiego.

Rozdział: Europejczycy odkrywają świat
• opisuje udoskonalenia techniczne umożliwiające dalekomorskie podróże;
• wskazuje na mapie Indie i Amerykę;
• wymienia głównych odkrywców i ich dokonania;
• określa pozytywne i negatywne skutki odkryć geograficznych;
• nazywa nowe rośliny i przyprawy sprowadzone do Europy;
• wyjaśnia znaczenie terminów renesans i humanizm;
• podaje nazwiska najwybitniejszych twórców europejskich okresu renesansu oraz tytuły ich dzieł;
• charakteryzuje najwybitniejsze postacie polskiego renesansu i wylicza ich dokonania.

Rozdział: W Rzeczypospolitej szlacheckiej
• wyjaśnia, dlaczego XVI stulecie jest nazywane w Polsce „złotym wiekiem”;
• opisuje styl życia i zajęcia szlachty;
• przedstawia podział stanu szlacheckiego;
• tłumaczy, na czym polegała przemiana rycerstwa w szlachtę;
• odnajduje na mapie Wisłę, Gdańsk, Kraków, Zamość i Sandomierz;
• odpowiada, w jaki sposób zorganizowany był handel zbożem;
• wymienia postanowienia unii lubelskiej;
• wskazuje na mapie obszar Rzeczypospolitej Obojga Narodów;
• podaje nazwy narodów żyjących na terenie Rzeczypospolitej;
• dokonuje krótkiej charakterystyki głównych religii wyznawanych w dawnej Polsce;
• omawia przebieg wolnych elekcji w Rzeczypospolitej szlacheckiej;
• przedstawia najważniejsze dokonania Stefana Batorego.

Rozdział: Upadek Rzeczypospolitej
• odnajduje na mapie Szwecję, Inflanty i Ukrainę;
• przedstawia główne dążenia polityczne Zygmunta III Wazy;
• omawia przebieg „potopu szwedzkiego”;
• odpowiada, z kim Polska toczyła wojny w XVII wieku oraz jakie były ich skutki;
• wskazuje na mapie Imperium Osmańskie i Wiedeń;
• opowiada o przebiegu wyprawy wiedeńskiej;
• przedstawia początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego;
• ustala datę I rozbioru Polski i wymienia państwa, które go dokonały;
• opisuje działania Stanisława Augusta Poniatowskiego w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki;
• charakteryzuje program obozu reformatorskiego;
• określa, na czym polegały najważniejsze reformy zapisane w Konstytucji 3 maja;
• podaje datę II rozbioru Polski i wskazuje państwa, które go dokonały;
• wyjaśnia, kiedy i dlaczego doszło do wybuchu powstania kościuszkowskiego;
• prezentuje postać Tadeusza Kościuszki oraz jego działalność w Polsce i zagranicą;
• wylicza cechy charakterystyczne sztuki barokowej;
• wymienia nazwiska najważniejszych twórców europejskiego baroku;
• przedstawia podstawowe założenia filozoficzne oświecenia;
• wskazuje najważniejszych myślicieli epoki.


Kryteria oceniania osiągnięć uczniów
Aby uzyskać ocenę:
• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych;
• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu;
• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel;
• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów
historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy;
• celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą
ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rozumie i nie stosuje podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o historii średniowiecza i historii nowożytnej (X-XVIIIw.); na lekcjach nie wykazuje aktywności, nie odrabia większości prac domowych, do zajęć nie jest przygotowany, stan jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.
Skala procentowa na poszczególne oceny:
90 – 100%      ocena  bardzo dobra
76 – 89%        ocena dobra
56 – 75%       ocena dostateczna
40 – 55%       ocena dopuszczająca
0 – 39%         ocena niedostateczna
 

KLASA VI

Wymagania edukacyjne
w oparciu o: dr T. Maćkowski „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej
Osiągnięcia ucznia:
Rozdział: Walka o odzyskanie niepodległości
• wskazuje na mapie Włochy, Księstwo Warszawskie, Rosję;
• opowiada, w jakich okolicznościach powstał polski hymn narodowy;
• przedstawia główne etapy w historii Księstwa Warszawskiego;
• wskazuje na mapie Królestwo Polskie;
• określa, kiedy i dlaczego wybuchło powstanie listopadowe;
• wylicza skutki upadku powstania listopadowego;
• wymienia najwybitniejszych artystów romantyzmu i tytuły ich dzieł;
• podaje nazwiska najwybitniejszych artystów pozytywizmu i tytuły ich utworów;
• tłumaczy przyczyny wybuchu powstania styczniowego i ustala jego zasięg terytorialny;
• wskazuje na partyzancki charakter powstania;
• omawia skutki upadku powstania styczniowego.

Rozdział: Pod zaborami
• wyjaśnia, na czym polegała polityka rusyfikacji i germanizacji;
• przedstawia różne metody walki o polskość;
• porównuje sytuację Polaków w różnych zaborach;
• wyjaśnia, jaki wpływ miał rozwój przemysłu na życie codzienne ludzi;
• odróżnia odkrycie od wynalazku;
• podaje nazwy głównych XIX-wiecznych wynalazków i nazwiska ich twórców;
• wymienia główne odkrycia naukowe.

Rozdział: Odrodzenie państwa polskiego
• określa, w jakich latach toczyła się I wojna światowa, oraz wymienia uczestniczące w niej państwa;
• wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach Polska odzyskała niepodległość;
• wskazuje na mapie II Rzeczpospolitą oraz porównuje zasięg jej terytorium z obecnymi granicami
państwa polskiego;
• wymienia najważniejszych polityków II Rzeczypospolitej;
• tłumaczy, dlaczego Polacy obchodzą rocznicę bitwy warszawskiej;
• podaje podstawowe prawa i wolności obywatelskie wprowadzone przez Konstytucję marcową;
• wylicza osiągnięcia polskiej gospodarki okresu międzywojennego.

Rozdział: Między wojnami
• opowiada, w jaki sposób przezwyciężono kryzys gospodarczy w latach 30. XX wieku;
• określa, kto i kiedy przeprowadził rewolucję komunistyczną w Rosji;
• wyjaśnia, czym był stalinizm;
• tłumaczy, kiedy i w jaki sposób naziści przejęli władzę w Niemczech;
• charakteryzuje program nazistów niemieckich.

Rozdział: Druga wojna światowa
• wyjaśnia, kiedy i w jakich okolicznościach doszło do agresji Niemiec i ZSRR na Polskę;
• wymienia przyczyny klęski wrześniowej;
• wskazuje na mapie kraje podbite przez Niemcy;
odnajduje na mapie państwa zajęte przez ZSRR;
• opowiada o dokonaniach militarnych polskich żołnierzy na frontach II wojny światowej;
• wyjaśnia, czym był Holocaust;
• charakteryzuje sytuację narodu polskiego w czasach okupacji niemieckiej;
• opisuje sposoby walki Polaków z okupantami;
• przedstawia przebieg powstania warszawskiego;
• omawia ostatnie etapy II wojny światowej.

Rozdział:  Polska Rzeczpospolita Ludowa
• odnajduje na mapie kraje zdominowane przez ZSRR;
• wskazuje podstawowe różnice ustrojowe między krajami Zachodu a państwami komunistycznymi,
• określa granice PRL i porównuje jej obszar z zasięgiem terytorium II RP;
• podaje główne cechy ustroju PRL;
• wyjaśnia, dlaczego PRL nie była państwem w pełni suwerennym;
• wylicza przyczyny społecznego niezadowolenia w Polsce pod rządami komunistów;
• wymienia najważniejsze wystąpienia społeczne skierowane przeciw rządom komunistycznym;
• tłumaczy, na czym polegało przełomowe znaczenie NSZZ „Solidarność” w powojennej historii Polski.

Rozdział: Polska współczesna
• określa, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała pełną suwerenność;
• wymienia najważniejszych polityków III RP;
• opowiada o najistotniejszych wydarzeniach w historii III RP;
• wskazuje największe sukcesy i główne problemy III RP;
• omawia prawa i obowiązki obywatela;
• tłumaczy, jaka jest rola konstytucji w państwie demokratycznym;
• charakteryzuje najważniejsze kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;
• określa terytorium i liczbę ludności współczesnej Polski;
• odnajduje na mapie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej;
• przedstawia główne zadania Unii Europejskiej;
• wylicza korzyści dla Polski wynikające z przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej.

Rozdział: Problemy ludzkości
• omawia szanse i zagrożenia wynikające z rozwoju techniki we współczesnym świecie;
• tłumaczy pojęcie „globalnej wioski”;
• wyjaśnia wpływ rozwoju systemów komunikacji i transportu na powstanie „globalnej wioski”;
• przedstawia problemy współczesnego świata, m.in. podział na kraje biedne i bogate;
• wymienia trudności, z którymi borykają się mieszkańcy najbiedniejszych państw świata;
• określa rolę międzynarodowych organizacji humanitarnych;
• wskazuje najważniejsze źródła konfliktów międzynarodowych i omawia sposoby walki z terroryzmem.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów
 Aby uzyskać ocenę:
• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych;
• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku rozegrało się dane wydarzenie, porządkowanie zdarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu;
• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel;
• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów
historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy;
• celującą – uczeń powinien samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania i wykazywać się wiedzą
ponadprogramową, uczestniczyć w pracach przedmiotowych kółek zainteresowań, łączyć i wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin, brać udział w konkursach przedmiotowych.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie rozumie i nie stosuje podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o historii nowożytnej, po współczesność (XIX-XXIw.); na lekcjach nie wykazuje aktywności, nie odrabia większości prac domowych, do zajęć nie jest przygotowany, stan jego wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu kontynuowanie  nauki na III etapie kształcenia.


Skala procentowa na poszczególne oceny:
90 – 100%      ocena  bardzo dobra
76 – 89%        ocena dobra
56 – 75%       ocena dostateczna
40 – 55%       ocena dopuszczająca
0 – 39%         ocena niedostateczna